1
41

Mật mã Caesar

1. Khái niệm

Mã Caesar còn được được gọi là mã dịch chuyển và còn là một dạng của mã thay thế.

Phương pháp mã hóa một bản rõ như sau: thay thế mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ đứng sau nó k vị trí trong bảng chữ cái.

Ví dụ: k = 4, tiến hành dịch chuyển k = 4 vị trí, lúc này A = D, B = E.

2. Phương trình tổng quát

C = E(k, p) = (p + k) mod 26

p = D(k, C) = (C – k) mod 26

Độ lớn khóa: |K| = 26.

3. Mã hóa

Ta cần mã hóa văn bản “VIETNAM” với khóa bằng 3. Dựa vào bảng chữ cái, với mỗi chữ cái tương ứng một chữ số.

Ta có:

  • Plaintext = VIETNAM
  • k = 3
  • C = E(k, p) = (p + k) mod 26

__________________

C(1) = E(3, p) = (p + 3) mod 26 = (21 + 3) mod 26 = 24 (Y)

C(2) = E(3, p) = (p + 3) mod 26 = (8+ 3) mod 26 = 11 (L)

C(7) = E(3, p) = (p + 3) mod 26 = (12 + 3) mod 26 = 15 (P)

__________________

=> Ciphertext = YLHWQDP

4. Giải mã

Ta có bản mã “YLHWQDP” với khóa bằng 3. Dựa vào bảng chữ cái, với mỗi chữ cái tương ứng một chữ số.

Ta có:

  • Ciphertext = YLHWQDP
  • k = 3
  • p = D(k, C) = (C – k) mod 26

__________________

p(1) = D(3, C) = (C – 3) mod 26 = (24 – 3) mod 26 = 21 (V)

p(2) = D(3, C) = (C – 3) mod 26 = (11 – 3) mod 26 = 8 (I)

p(7) = D(3, C) = (C – 3) mod 26 = (15 – 3) mod 26 = 12 (M)

__________________

=> Plaintext = VIETNAM

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply