62

Bài 1: Cách kết nối C# đến SQL Sever

1. Tạo kết nối

 • Để truy cập vào cơ sở dữ liệu SQL Sever, ta sử dụng thư viện:
 • Tạo một đối tượng SQL Connection với giá trị ban đầu là null (đối tượng SQL Connection sau này sẽ nhận chuỗi kết nối từ Sever)

2. Tạo chuỗi kết nối

 • Chúng ta cần biết về các thông tin cơ bản như sau:
 1. Server: tên hiện hành đang chạy của SQL Sever.
 2. Database: tên của Database.
 3. User Id: tài khoản dùng để đăng nhập (thường là “sa”).
 4. pwd: Mật khẩu để kết nối.
 5. Dấu “@” được thêm vào trước chuỗi giúp bỏ qua các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

3. Mở kết nối

 1. Nhận giá trị chuỗi kết nối cho đối tượng SQL Connection đã khai báo trước đó.
 2. Mở kết nối.

4. Đóng kết nối

 • Đóng kết nối sau khi hoàn tất việc truy vấn dữ liệu từ SQL Sever.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply