4
26

Bài 1. Các mô hình mạng

1. Mô hình là gì?

Mô hình là sự đơn giản hóa hiện thực một cách có chủ đích. Nó cho phép nhà nghiên cứu bỏ qua các mặt thứ yếu để tập trung vào phương diện chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề nghiên cứu.

Nói dễ hiểu thì mô hình nó thể hiện ra những tác nhân quan trọng để hình thành nên một vật, một việc gì đó.

Question: Vậy còn đối với lĩnh vực mạng, mô hình được sử dụng để làm gì nhỉ?

Answer: Mô hình mạng được sử dụng để thể hiện cách hoạt động của mạng.

Trong loạt bài viết sau, mình sẽ đề cập đến 2 mô hình mạng phổ biến, đó là:

 • Mô hình OSI.
 • Mô hình TCP / IP.

2. Mô hình OSI và mô hình TCP / IP

Mô hình OSI:

 • Tầng Vật lý (Physical Layer): liên quan đến phần cứng, dây nối.
 • Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer): về cơ bản, bất cứ thứ gì hoạt động với địa chỉ MAC đều hoạt động ở tầng này.
 • Tầng Mạng (Network Layer): làm việc với các địa chỉ logic. Liên quan đến IP và Router.
 • Tầng Vận chuyển (Transport Layer): tháo gỡ các packet và đảm bảo cho các packet đi đến hệ thống đúng thứ tự.
 • Tầng Phiên (Session Layer): kết nối thực tế giữa 2 hệ thống. Ví dụ như: tạo kết nối TCP giữa web server và web client, gửi email, gửi thư mục giữa 2 máy tính trong mạng cục bộ.
 • Tầng Trình bày (Presentation Layer): chuyển đổi dữ liệu sang định dạng mà các ứng dụng có thể đọc được.
 • Tầng Ứng dụng (Application Layer): về khả năng nhận diện mạng trong ứng dụng.

Mô hình TCP / IP:

 • Tầng Giao tiếp mạng(Interface Network Layer): bao gồm cáp vật lý, địa chỉ MAC, card mạng và hầu hết mọi thứ thuộc về phần cứng ngoại trừ một số ngoại lệ nhỏ như router. Vì vậy lớp này tương tự như tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI.
 • Tầng Internet (Internet Layer): Địa chỉ IP trong Internet hoạt động ở tầng này.
 • Tầng Vận chuyển (Transport Layer): công việc thực hiện là láp ráp, tháo gỡ dữ liệu và làm những điều cần thiết để kết nối hệ thống và đảm bảo dữ liệu đến được đó.
 • Tầng Ứng dụng (Application Layer): tầng nào bao gồm tầng Ứng dụng, tầng Trình bày và từng Session của mô hình OSI.

3. Tổng quan OSI và TCP / IP

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply